woordenlijst

B

Bebossing

De methode van bomen kweken in niet-beboste gebieden heet bebossing. Deze praktijk van bomen kweken heeft meerdere voordelen, bijvoorbeeld: het gaat bodemerosie tegen, vermindert de hoeveelheid CO2 in de dampkring door die tijdens het fotosyntheseproces op te nemen, helpt mee om de biodiversiteit te bewaren en bevordert in het algemeen de esthetiek van het milieu. Planten en bomen zijn natuurlijke bronnen van koolstofopslag en zodoende helpt bebossing bij het opnemen van de koolstofdioxide die in de dampkring wordt uitgestoten door elektriciteitscentrales en andere industrieën.

Beheer van vaste afvalstoffen

Heeft betrekking op de gecontroleerde behandeling van afvalmateriaal, vanaf het ontstaan bij de bron via de herstelprocessen tot aan de verwijdering.

Biomassa

Niet-fossiele organische stof.

Biobrandstof

Vloeibare duurzame brandstof gemaakt uit biomassa, bijvoorbeeld biodiesel of schors.

Bosbouw

Het beroep dat de wetenschap, kunst en praktijk bevat van het scheppen, beheren, gebruiken en behouden van bossen en aanverwante bronnen die de mens tot nut zijn, en wel op duurzame wijze, om te voldoen aan de gewenste doelen, behoeften en waarden.

Boscertificering

Een manier om bossen te beschermen door milieuverantwoorde bosbouwpraktijken te bevorderen. Bossen worden geëvalueerd volgens internationale normen en ze worden gecertificeerd en beheerd door een gekwalificeerde onafhankelijke auditor (of certificeerder). Het hout of de houtproducten van die bossen krijgen dan een label, zodat de consument ze kan identificeren.

D

Derde Partij

Certificering door derden houdt een onafhankelijke evaluatie in, waarbij verklaard wordt dat voldaan is aan specifieke vereisten voor een product, persoon en proces of beheersysteem.

Duurzaam bosbeheer

Het beheer en gebruik van bosgebied op zodanige wijze en in een zodanig tempo dat de biodiversiteit en vitaliteit van de bossen in stand gehouden worden, evenals hun vermogen om nu en in de toekomst relevante ecologische en sociale functies te vervullen op lokaal, nationaal en internationaal niveau, en zodanig dat er geen schade toegebracht wordt aan andere ecosystemen.

Duurzame energy

Duurzame energiebronnen zijn milieuvriendelijke energiebronnen die ons milieu niet vervuilen en die niet bijdragen aan de klimaatverandering en opwarming van de aarde zoals de traditionele bronnen. Duurzame energie wordt vaak beschouwd als de beste manier om de opwarming van de aarde en de klimaatverandering aan te pakken. Hoe meer duurzame energie we gebruiken, des te minder fossiele brandstoffen we verbranden, en minder verbranding van fossiele brandstoffen betekent minder CO2-uitstoot en minder impact op de klimaatverandering.

Duurzame ontwikkeling

Ontwikkeling die tegemoetkomt aan de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.